Home

สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการบริหารและจิตวิทยา


เกิดจากการรวมตัวของอาจารย์ที่ทำงานเกี่ยวกับการฝึกอบรม และทำวิจัยทางด้านการบริหารและจิตวิทยากลุ่มหนึ่ง ได้ร่วมมือกันทำงานเป็นรูปชมรม และต่อมาได้จัดตั้ง สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการบริหารและจิตวิทยาขึ้น  เมื่อปี พ.ศ. 2550


โดยมอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ทศพร ประเสริฐสุข เป็นผู้อำนวยการ โดยสถาบันมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่วิชาการ และฝึกอบรมด้านการบริหารและจิตวิทยา และทำการวิจัยในศาสตร์ทางด้านการบริหารและจิตวิทยา การวิจัยในองค์การเพื่อการพัฒนาองค์การให้มีเจริญความก้าวหน้า เพราะเรามีความเชื่อว่า ในการสอนและการฝึกอบรมจะต้องมีการวิจัยควบคู่กันไปด้วย


สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการบริหารและจิตวิทยา  มีภารกิจหลักในการให้บริการ 2 ด้าน กล่าวคือ

1. ด้านการฝึกอบรมสัมมนา  โดยเน้นการจ้ดหลักสูตรด้านการบริหารและจิตวิทยาเป็นสำคัญ
หลักสูตรประจำของสถาบัน  ได้แก่

 - เตรียมหัวหน้างาน
 - จิตวิทยาการบริหาร (Management  Psychology)
 - การสร้างและพัฒนาทีมงาน
 - การสอนงานและการให้คำปรึกษา (Coaching & Counseling)
 - การบริหารความขัดแย้ง (Conflict Management)
 - ทักษะการบังคับบัญชา
 - การกระจายงานและการติดตามงาน
 - การจูงใจพนักงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงาน
 - จิตวิทยาในการบริการ
 - เทคนิคการนำประชุม
-  จิตวิทยาการปฎิบัติงาน (สำหรับพนักงานทั่วไป)
และหลักสูตรอื่นๆ ตามความต้องการ (Training Needs) ขององค์กร  
ทุกหลักสูตรอยู่ภายใต้การดูแลและอำนวยการโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทศพร  ประเสริฐสุข
ซึ่งมีประสบการณ์การฝึกอบรมมากว่า 30 ปี


2. ด้านการวิจัย  นอกจากจะวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพหลักสูตรของสถาบันแล้ว
ยังให้บริการวิจัยภายในองค์การตามความต้องการของแต่ละองค์กร
เช่นการวิจัยเพื่อหาความต้องการในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์การ 
วิจัยเพื่อศึกษาปัญหาองค์การ เป็นต้น โดยทีมงานการวิจัยของสถาบัน

หลักสูตรทุกหลักสูตรมีการจัดใน 2 ลักษณะ

1. จัดในรูปแบบ Public Courses สำหรับบุคคลทั่วไป สามารถสมัครเข้าสัมมนาได้ตามประกาศของสถาบัน
    ซึ่งจะมีประกาศเป็นระยะๆ

2. จัดในรูป In-House Training จัดภายในตามความต้องการของแต่ละองค์กร

 

สนใจติดต่อสถาบัน
ทางไปรษณีย์

สถาบันฝึกอบรมและวิจัยการบริหารและจิตวิทยา
99/3  หมู่บ้านสินธรา ซอยสินธรา 4   ถนนบางกรวย-ไทรน้อย 
แขวงบางสีทอง  เขตบางกรวย 
จังหวัด  นนทบุรี 
รหัสไปรษณีย์   11130

 

ทางโทรศัพท์  02 951-1015  แฟกซ์  02 951-1016
Web  site   www.mtri2007.com


 

หลักสูตรในการฝึกอมรมจะเน้นทางด้านการบริหารและจิตวิทยาเป็นหลัก
โปรดติดตามหลักสูตรที่จะนำเสนอเป็นระยะต่อไป......

 
ลิขสิทธิ์ © 2015 mtri2007.com. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด.
Joomla! เป็นซอฟท์แวร์เสรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย จูมล่าลายไทย